อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2544
   


 ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2544 กำหนดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เลขที่
รายการประเภททรัพย์สิน
ณ สิ้นปี 2539
ที่กำหนดราคามาตรฐาน
ราคาที่ใช้ในปี 2543
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกพ.
ราคาที่ใช้ในปี 2544
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกค.
อายุ
อาคาร
ค่า
เสื่อม
หมาย
เหตุ
(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร)
ต่ำ
กลาง
สูง
ต่ำ
กลาง
สูง
ต่ำ
กลาง
สูง
(ปี)
ต่อปี
    
1
บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว
4,200
4,800
5,400
5,200
6,000
6,800
5,450
6,300
7,150
20
5%
a
2
บ้านเดี่ยวไม้ 2 ชั้น
3,600
4,500
5,200
4,500
5,600
6,500
4,750
5,900
6,850
20
5%
a
3
บ้านเดี่ยวไม้ ใต้ถุนสูง (ประเมินเฉพาะชั้นบน)
5,200
5,500
6,000
6,500
6,900
7,500
6,850
7,250
7,900
20
5%
a
4
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
4,200
5,000
5,700
5,200
6,200
7,000
5,450
6,500
7,350
25
4%
a
5
บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว
5,200
6,000
6,800
6,500
7,500
8,500
6,850
7,900
8,950
50
2%
b
6
บ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น
4,800
5,600
6,800
6,000
7,000
8,500
6,300
7,350
8,950
50
2%
b
7
บ้านแฝดชั้นเดียว
4,400
5,200
6,000
5,500
6,500
7,500
5,800
6,850
7,900
50
2%
b
8
บ้านแฝด 2-3 ชั้น
4,000
4,600
5,200
5,000
5,800
6,500
5,250
6,100
6,850
50
2%
b
9
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว
3,800
4,700
5,100
4,600
5,700
6,200
4,850
6,000
6,500
50
2%
b
10
ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 4 เมตร
3,600
4,400
5,200
4,500
5,500
6,500
4,750
5,800
6,850
50
2%
b
11
ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้นกว้าง 5-6ม.ไม่มีเสากลาง
4,500
5,200
6,000
5,600
8,500
7,500
5,900
6,850
7,900
50
2%
b
12
ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 ม. มีเสากลาง
3,800
4,600
5,400
4,800
5,800
6,800
5,050
6,100
7,150
50
2%
b
13
ห้องแถวไม้ 1-2 ชั้น
2,400
3,000
   
3,000
3,800
     
3,150
4,000
   
20
5%
a
14
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว
2,800
3,200
3,600
3,500
4,000
4,500
3,700
4,200
4,750
50
2%
b
15
อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น
3,200
3,800
4,500
4,000
4,700
5,500
4,200
4,950
5,800
50
2%
b
16
อาคารพาณิชย์ 4-5 ชั้น
3,000
3,600
4,200
3,800
4,500
5,200
4,000
4,750
5,450
50
2%
b
17
อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น
5,100
6,400
7,200
6,400
8,000
9,000
6,700
8,400
9,450
50
2%
b
18
อาคารพักอาศัย 6-15 ชั้น
6,000
8,000
9,600
7,500
10,000
12,000
8,050
10,700
12,850
50
2%
b
19
อาคารพักอาศัย 16-25 ชั้น
8,000
10,000
12,800
10,000
12,500
16,000
10,800
13,500
17,300
50
2%
b
20
อาคารพักอาศัย 26-35 ชั้น
8,800
11,200
14,400
11,000
14,000
18,000
11,900
15,100
19,450
50
2%
b
21
อาคารธุรกิจ ไม่เกิน 9 ชั้น
      
8,000
9,600
     
10,000
12,000
     
10,800
12,950
50
2%
b
22
อาคารธุรกิจ 10-20 ชั้น
     
9,200
11,600
    
11,500
14,500
      
12,400
15,650
50
2%
b
23
อาคารธุรกิจ 21-35 ชั้น
    
12,000
16,000
     
15,000
20,000
     
16,200
21,600
50
2%
b
24
อาคารสรรพสินค้าที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น
    
7,600
8,800
     
9,500
11,000
     
10,250
11,900
50
2%
b
25
ศูนย์การค้าสูง 4 ชั้นขึ้นไป
   
10,400
12,800
     
13,000
16,000
     
14,050
17,300
50
2%
b
26
อาคารจอดรถ ส่วนบนดิน
4,400
4,800
      
5,500
6,000
     
6,050
6,600
     
50
2%
b
27
อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (1-2 ชั้น)
     
8,000
      
    
10,000
     
     
11,000
    
50
2%
b
28
อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (3-4 ชั้น)
      
12,800
    
    
16,000
     
     
17,600
     
50
2%
b
29
โกดัง-โรงงาน ทั่วไป
2,900
3,600
      
3,600
4,500
      
3,800
4,750
    
30
3%
b
30
สนามเทนนิส : 1 สนาม
สนามละ 800,000 บ.
สนามละ 1,000,000 บ.
สนามละ 1,070,000 บ.
ไม่กำหนดไว้
31
สนามเทนนิส : 3 สนามติดกัน
สนามละ 640,000 บ.
สนามละ 800,000
บ. สนามละ 860,000 บ.
ไม่กำหนดไว้

หมายเหตุ :

a: หักค่าเสื่อมจนถึง 0 เว้นแต่อาคารที่สามารถมีอายุเกินกว่าที่กำหนดนี้ ให้ประมาณการอายุที่ยังเหลืออยู่จริง
   ณ วันที่ประเมิน
b: หักค่าเสื่อมตามเปอร์เซ็นต์ต่อปีที่กำหนดจนเหลือประมาณ 40% และเมื่อนั้นหยุดหักค่าเสื่อม ให้ถือว่าอาคารนั้น
   มีค่าเสื่อมคงที่ 40% แม้จะมีอายุ เพิ่มขึ้นก็ตาม ตัวอย่างเช่น บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว กำหนดอายุอาคารไว้ 50 ปี
   แสดงว่าให้หักค่าเสื่อมได้ปีละ 2% (100% หาร 50 ปี) หากบ้านเดี่วยหลังนั้น มีอายุ 30 ปี ก็ย่อมหักค่าเสื่อมไป 60 %
   แล้วหักเช่นกัน โดยถือว่าอาคารอายุ 30 หรือ 40 ปีนั้น มีราคาหลังกักค่าเสื่อมเท่ากัน คือ 40% ของราคาค่าก่อสร้าง
   อาคารมาตรฐานย่อมไม่เสื่อมโทรมลง อาคารที่สร้างตามมาตรฐานวิศวกรรมอาจสามารถอยู่ได้นับร้อยปี แต่สิ่งที่
   เสื่อมทรมลงคือระบบประกอบอาคาร ผนัง หรืออื่น ๆ โครงสร้างของอาคารที่มีมูลค่าประมาณ 60 % ของทั้งหมด
   ดังนั้นจึงประมาณการว่า ในกรณีที่อาคารอายุ 30 ปีขึ้นไป อย่างน้อยที่สุดโครงสร้างที่เหลือและส่วนอื่น (ถ้ามี)
   น่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 40 % ของราคาก่อสร้างใหม่ ทั้งนี้หากกรณีอาคารที่มีอายุมากเป็นพิเศษ เช่น ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.com