อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.comข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับอาคารในเมืองไทย
นายบพิธ   แสงแก้ว
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย
การศึกษา    
    
-  รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      - นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     -  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยี
         สังคม (เกริก)
ประสบการณ์ทำงาน
           -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
           -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
          -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ
          -  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว
นายกำชัย    สมานไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
การศึกษา    
    
-  รัฐศาสตร์บัณฑิต  (การปกครอง)
ประสบการณ์ทำงาน
          -  ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
          -  หัวหน้างานทะเบียน สำนักงานเขตหนองจอก          
          -  หัวหน้างานเทศกิจ  สำนักงานเขตบางกะปิ
          -  หัวหน้างานปกครอง  สำนักงานเขตบางกะปิ
          -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
          -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
นายสุรชัย    ประภัศน์สุตานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
การศึกษา    
     -  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     -  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศม.) รัฐศาสตร์
        มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
ประสบการณ์ทำงาน
          -  หัวหน้างานเทศกิจ  สำนักงานเขตบางซื่อ
          -  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตห้วยขวาง
          -  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก
          -  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวังทองหลาง
ว่าที่ร้อยตรีเศวตชัย  ทรัพย์บุญมี
ผู้อำนวยการเขตคันนายาว
การศึกษา
       -  รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       -  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
       -  หัวหน้างานทะเบียน สำนักงานเขตพญาไท
       -  หัวหน้างานเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร
       -  หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตมีนบุรี
       -  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบึงกุ่ม
       -  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง
       -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง
       -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
นางสาวแสนสุข  สตงคุณห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว
การศึกษา     
    
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
     - นักประชาสัมพันธ์ 5  หัวหน้าหมวด
       ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ฝ่ายแผนงานและ
       วิเทศสัมพันธ์   กปส.   สนป.
     - เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ 7
       หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และชี้แจงข่าว
       ฝ่ายแผนงานและวิเทศสัมพันธ์   กปส.   สนป.
นางสัญญลักษณ์  ช่วยนุกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว
การศึกษา    
    
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     -  คหกรรมศาสตรบัณฑิต  (โภชนาการชุมชน)
     -  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)
ประสบการณ์ทำงาน
            - หัวหน้างานทะเบียน สำนักงานเขตหนอกจอก
     - หัวหน้างานทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักร
     - หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตหนอกจอก
     - หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตคลองเตย
นายกำธร  เลิศสินไทย
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
การศึกษา
      - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บีณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน
      - ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์และวิจัย
        สำนักการโยธา
      - หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
        กองวิชาการ  สำนักการระบายน้ำ
      - หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริการและซ่อมแซมบำรุง
        กองเครื่องจักรกล  สำนักการระบายน้ำ
     - เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา หัวหน้างานโยธา
       สำนักงานเขตดอนเมือง
     - เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7
       ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด
ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์  คงธนสารสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
การศึกษา
   - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
   - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
   - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
   - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค 
นางสาวราณี  ปุณณะหิตานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
การศึกษา
   - รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
   - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสาน 
   - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตปทุมวัน
นายเทเวศวร์  ทองศรี
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก
การศึกษา
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทำงาน
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย
   
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
    - หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ-
      กรุงเทพมหานคร
    - ผู้อำนวยการเขตธนบุรี