อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.comข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับอาคารในเมืองไทย
นายประกิจ  สัตยาอภิธาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา 7 (หัวหน้าฝ่ายโยธา)

การศึกษา    
     -  ปวส. วิทยาลัยเทนิคกรุงเทพ
      - ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ประสบการณ์ทำงาน
           -  นายช่างโยธา 6 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย
           -  นายช่างโยธา 6 ฝ่ายประมาณราคา กองออกแบบ
               สำนักการโยธา
          -  นายช่างโยธา 7 ศูนย์เครื่องมือกล กองก่อสร้างและบูรณะ
               สำนักการโยธา
          -  เจ้าหน้าที่บริหารโยธา 7 หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายโยธา
              สำนักงานเขตปทุมวัน
นายอรรถพร  สุวัธนเดชา
ผู้อำนวยการเขตดุสิต
เกิดวันที่ 9 มกราคม 2499
การศึกษา
     -  รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     -  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
     -  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหนคร
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
     -  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
     -  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว
นายวิศุทธิ์  ธรรมวิริยะวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต
เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2499
การศึกษา
     -  คุรุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     -  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (วิชาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
     -  หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
     -  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักร
     -  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดินแดง
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร
นางจันทิมา  โกษะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต
เกิดวันที่ 5 มกราคม 2497
การศึกษา
     -  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
     -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน
     -  หัวหน้าฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย  สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางพิมลรัตน์  วงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการเขตสายไหม
การศึกษา
     - รัฐศาสตร์บัณฑิต  (บริหารรัฐกิจ)
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
       (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
     - หัวหน้าฝ่ายวางแผนกำลังคน กองการเจ้าหน้าที่
       สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติหน้าที่ช่วยหัวหน้า
       สำนักงานเขตประเวศ สาขา 1 (แขวงสวนหลวง)
       สำนักงานเขตประเวศ
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
     - ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
น.ส.ชรินทร์พันธ์ อรณพ ณอยุธยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม
การศึกษา
      -  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      -  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
      -  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระนคร
      -  หัวหน้าฝ่ายเลือกตั้ง กองปกครองและทะเบียน
         สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
      -  หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท
      -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
นายมนตรี  โพธิ์ปิ่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม
การศึกษา
     - ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ปี 2517
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) ปี 2540
       คณะรัฐประศาสนศาสตร์
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
     - ศึกษาธิการเขต ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางเขน
นายวันชัย  ฑิวัฑฒานนท์
ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
การศึกษา
    - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มนิลา
      ประเทศฟิลิปินส์
    - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ประสบการณ์ทำงาน
    - หัวหน้างานบำรุงรักษา 4 ฝ่ายบำรุงรักษาคลอง
      กองบำรุงรักษาคลอง สำนักการระบายน้ำ
    - หัวหน้างานรักษาความสะอาด
      สำนักงานเขตหนองจอก
    - หัวหน้างานรักษาความสะอาด
      สำนักงานเขตประเวศ
    - หัวหน้างานโยธา  สำนักงานเขตบางรัก
    - หัวหน้างานโยธา  สำนักงานเขตประเวศ
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม
     - ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
นายสนบ    ตั้งจิตสมบูรณ์
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง
การศึกษา
    -  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -  รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
    -  หัวหน้างาน งานเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวา
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
    -  ผู้อำนวยการกอง กองบังคับการเทศกิจ สำนักเทศกิจ
นางณฐพร  เรืองยุทธปกรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง
การศึกษา
   -  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
       ทางรัฐประศาสนศาสตร์
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
   -  หัวหน้างาน  งานนิติการและระเบียบ ฝ่ายนิติการ
      และบังคับภาษี  กองรายได้  สำนักกการคลัง
   -  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตบางขุนเทียน
   -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก