อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.comข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับอาคารในเมืองไทย
นายอธิคม  ประเทืองสิน
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
การศึกษา
     -  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำงาน
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ
     - ผู้อำนวยการเขคสาทร
นายจักรีนทร์  มานะสันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
การศึกษา
    -  การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
       มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
    -  BS. POLITICAL SC. CENTRAL MO.
       STATEUNIV
    -  MS. PUBLIC ADMINISTRATION
       CENTRAL MO. STATEUNIV
ประสบการณ์ทำงาน
    -  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน
    -  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระโขนง
นายอนนท์วุฒิ  รัตนมาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร
การศึกษา
       -  รัฐศาสตร์บัณฑิต (ทางการปกครอง)
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       -  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
       - หัวหน้างานเทศกิจเขตบางกะปิ
       - หัวหน้างานเทศกิจเขตลาดพร้าว
       - หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตดุสิต
       - หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตดอนเมือง
       - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่
   
นายบัณฑิต  สิทธินามสุวรรณา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา
การศึกษา
    - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขาภิบาล)
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      มหาวิทยาลัยมหิดล
    - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
      ทางรัฐประศาสนศาสตร์
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)
ประสบการณ์ทำงาน
    - หัวหน้างานสำรวจและวิจัย 
      ฝ่ายสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการวิจัย
      กองวิชาการ  สำนักรักษาความสะอาด
    - หัวหน้างานอนามัย  สำนักงานเขตบางพลัด
    - หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล   
      สำนักงานเขตบางคอแหลม
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร
นายประทีป  เกื้อสกูล
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา
การศึกษา
     - นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประสบการณ์ทำงาน
     - เจ้าหน้าที่วินัย กองการเจ้าหน้าที่
       สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
     - หัวหน้าฝ่ายวินัย สำนักการศึกษา
     - หัวหน้าฝ่ายวินัย สำนักงาน ก.ก.
     - ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักเทศกิจ
     - ผู้อำนวยการกองสอบสวน สำนักเทศกิจ
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
     - รองผู้อำนวยการ รพ.พยาบาลวชิระ ฝ่ายบริหาร
       สำนักการแพทย์
นายบรรจง   สุขดี
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

การศึกษา
     -  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลับรามคำแหง
     -  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
        สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
ประสบการณ์ทำงาน
    - หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจอมทอง
    - หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขคหนองจอก
เรืออากาศโท  วัฒนะ  ธรรมชาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
การศึกษา
       - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จากประเทศฟิลิปินส์
       - รัฐประศาสนศาสตร์  จากประเทศฟิลิปินส์
ประสบการณ์ทำงาน
       - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  
       - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพญาไท
       - หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  
       - หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตจตุจักร
       - หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตบางเขน
       - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน 
       - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หลักสี่ 
นางสิริวัฒนา  ชื่นวิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
การศึกษา
       - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
       - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร
       - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบึงกุ่ม
       - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองจอก
นายนคร  บุณยธนะ
ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
การศึกษา
    -  รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
-  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต
  
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย
    -  ผู้อำนวยการเขตบางรัก
    -  ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
นายนคร บุณยธนะ
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง
การศึกษา
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
   
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย
    - ผู้อำนวยการเขตบางรัก
    - ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
    - ผู้อำนวยการเขตพระโขนง