อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.comนายโยธิน จงจิระศิริ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
งานควบคุมอาคาร

งานโครงการ

งานธุรการ
งานระบายน้ำ
งานรักษาที่สาธารณะ
นายศักดา มีทรัพย์
นายช่างโยธา 5
นายธีรพงศ์ ขจรพรพิศุทธ์
นายช่างโยธา 4
(ว่าง)
ช่างโยธา 4
นายปราโมช พิมพิศาเลิศ
ช่างโยธา 3

นายวราห์ ปาละวัธนะกุล
นายช่างโยธา 6

(ว่าง)
นายช่างโยธา 4
นายสังวรณ์ อชานนท์
ช่างโยธา 4(ป)
นางปราณี จันทร์ทรง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
นางทิพาภรณ์ อ้นอุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4(ป)
น.ส.นันท์นภัส บุษบง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5(ป)
นายพิษณุ สุธาทัศน์
นายช่างโยธา 6
นายสิทธิชัย สถิตย์ปิยะรัตน์
ช่างเครื่องกล 5(ป)
นายสัญฌา แสงเรืองอ่อน
นายช่างสำรวจ
6
นายโชคชัย ปัดถามา
นายช่างสำรวจ 5
นายชัยยงค์ รสมาลา
นายช่างโยธา 6
นายกฤติพันธ์ อินต๊ะนอน
สถาปนิก 3
นายสงกรานต์ คงประเสริฐ
นายช่างสำรวจ 4
นายกฤษ พรหมประเทศ
วิศวกรโยธา 3