อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.comข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับอาคารในเมืองไทย
นางสมพิศ  มธุรธร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง ฝ่าย 2
การศึกษา
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed)
      Northwestern State University U.S.A
ประสบการณ์ทำงาน
    - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตลราชเทวี
    - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
      สำนักงานเขตราชเทวี
   
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
      สำนักงานเขตสวนหลวง
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  จันทร์น้อย
ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
การศึกษา
   - ปริญญาโท  สาขาสถาปัตยกรรมเกียรตินิยม (M.ARCH) 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA)
     สาขาวิชานโยบายสาธารณะและบริหารงานบุคคล 
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - ปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ปริญญาตรี  เอกวิชาบริหารการก่อสร้าง 
     มหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน
   -  แผนกบริการออกแบบ  กองควบคุมอาคาร  สำนักการโยธา
   -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตจอมทอง
   -  ผู้ตรวจราชการ  8  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
   -  ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
นางจงกลลักษณ์  อินทุลักษณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย
การศึกษา
     - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน  
     - เจ้าหน้าที่วินัย ฝ่ายวินัย  กองการเจ้าหน้าที่
     - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางพลัด
     - หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
นางสาวชลอ  จำรูญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ

การศึกษา
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
   -  หัวหน้าหมวดบัตร  งานทะเบียน 
      สำนักงานเขตพระโขนง
    - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
      สำนักงานเขตประเวศ 
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร
นายสุประพันธ์  วงษ์กะพันธุ์
ผู้อำนวยการเขตบางเขน
การศึกษา
     - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
     - ปลัดอำเภอตรี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     - ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
     - หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
     - ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
     - ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
นายไพโรจน์   เมฆอรุณกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน
การศึกษา
    -  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมะนิลา
    -  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
       (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
       ศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
    -  หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก       
    -  หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตบางเขน
    -  หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร
    -  หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตภาษีเจริญ
    -  หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตภาษีเจริญ
    -  หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดอนเมือง
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองสาน
    -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางรัก
นางสายสวาท  คำพะอุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน
การศึกษา
   -  วารสารศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
   -  หัวหน้างานรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางซื่อ
   -  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตสาทร
  
-  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด  สำนักงานเขตราชเทวี
   -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง 
   -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี   
นายวิบูลย์   นพคุณ
ผู้อำนวยการเเขตบางพลัด
การศึกษา
      - รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      - นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน
      - หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
      - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา
      - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
      - ผู้อำนวยการเขตทุ่งคร
นายมานิตย์  กุลดิลกสัมพันธ์
ผู้อำนวยการเขตบางบอน
การศึกษา
   
ประสบการณ์ทำงาน
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
     -  เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ 
     -  สำนักสวัสดิการสังคม
นางจันทนา  พันธุ์พิริยะ
ผู้อำนวยการเขตบางนา
การศึกษา
     -  วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม
     -  ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน
        สำนักพัฒนาชุมชน